EENI Trường Kinh doanh
Bộ phận xuất khẩu. Giám đốc kinh doanh quốc tếGiáo dục đại học Việt

Mỗi công ty có nhu cầu củng cố hoạt động xuất khẩu của mình đã tạo ra bộ phận thương...

  1. Các bộ phận xuất khẩu.
  2. Cài đặt và chạy.
  3. Chức năng, mục tiêu và tổ chức bộ phận xuất khẩu.
  4. Giám đốc kinh doanh quốc tế, quản lý xuất khẩu, quản lý diện tích đất nước.
  5. Trường hợp nghiên cứu: Phân tích sự khác biệt giữa các phòng ban của xuất khẩu tại Tây Ban Nha và Mỹ Latinh.
  6. Nghiên cứu: sự phân công của các khu vực bán hàng trong bộ phận quốc tế.

Ví dụ của khóa học Mặt hàng xuất khẩu:
Mặt hàng xuất khẩu

Môn học này (Online) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh):

  1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
  2. Văn bằng Thương mại quốc tế

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Export Department Giáo dục đại học ở Pháp Département Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Departamento

Điều này sẽ được thực hiện được do:

    - Xét các đặc tính của một người quản lý xuất khẩu.
    - phác thảo các chức năng rất quan trọng của một bộ phận hàng xuất khẩu.
    - Phân tích các mục tiêu xuất khẩu của các bộ phận và làm thế nào để chuẩn cho họ.
    - Định chi tiết cách tốt nhất để hỗ trợ công việc của các bộ phận hàng xuất khẩu.

sản phẩm, giá(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School