EENI Trường Kinh doanh
Phân khúc thị trường quốc tế - Định vị thương hiệuGiáo dục đại học Việt

Phân khúc toàn cầu, thương hiệu và định vị. Chiến lược nhắm mục tiêu: tập trung, phân biệt

Phân khúc thị trường quốc tế

 1. Trên thế giới Chiến lược phân khúc.
 2. Nhắm mục tiêu chiến lược:
      - Tập trung,
      - Differentiated
      - Chuyên môn hóa sản phẩm
      - Chuyên môn hóa thị trường
      - Bảo hiểm toàn thị trường.
 3. Nghiên cứu trường hợp:
      - Phân đoạn thị trường chiến lược của tập đoàn Volkswagen.
      - Matsushita Electric (Panasonic).
      - United Airlines.
      - BECEL / FLORA (Unilever).
      - VALS báo cáo.

Chiến lược thương hiệu toàn cầu.

 1. Giá trị thương hiệu.
 2. Xây dựng một thương hiệu quốc tế.
 3. Nghiên cứu trường hợp:
      - Nhãn hiệu trên toàn cầu.
      - Unilever.
      - Công ty Wrigley
      - ACER
      - Gucci Nhóm.
      - Nutrexpa.
      - Mitsubishi.

Định vị trong thị trường quốc tế.

 1. Các giai đoạn của vị.
 2. Chiến lược định vị.
 3. Nhãn hiệu định vị toàn cầu.
 4. Nghiên cứu trường hợp:
      - Hoa bánh quy.
      - Công ty Ford Motor.
      - Erste Bank.
      - Định vị sản phẩm mới tại thị trường Úc.

Mục tiêu

Tìm hiểu về phân khúc thị trường, thương hiệu và vị trí và tầm quan trọng của nó trong tiếp thị quốc tế. 

 1. Để hiểu được tầm quan trọng của phân khúc quốc tế trong chiến lược của chúng ta về tiếp thị và quốc tế.
 2. Để biết các chiến lược mục tiêu: Tập trung, riêng biệt, sản phẩm chuyên môn hóa, chuyên môn hóa thị trường, bảo hiểm toàn thị trường...
 3. Để biết các chiến lược thương hiệu chính: toàn cầu, khu vực và địa phương.
 4. Để hiểu được quá trình tạo ra giá trị thương hiệu trong thị trường toàn cầu.
 5. Để biết các chiến lược định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ví dụ của khóa học Phân đoạn, thương hiệu và Định vị:
Phân đoạn, thương hiệu và Định vị

Môn học này (Online) là một phần của các Chương trình Giáo dục Đại học sau được giảng dạy bởi EENI (Trường Kinh doanh):

 1. Thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế (MIB), Thạc sĩ trong thương mại nước ngoài, Vận tải quốc tế
 2. Văn bằng quốc tế thị trường toàn cầu

Học sinh, EENI (Trường Kinh doanh) Business School

Khóa học tài liệu học tập (Ngôn ngữ): Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Segmentation  Segmentation Giáo dục đại học bằng tiếng Anh Segmentación

Nhắm mục tiêu chiến lược

sản phẩm giá(c) EENI Trường Kinh doanh / EENI Business School